Likabehandling - Arbetsmiljöupplysningen

6640

Likabehandling

Departement/myndighet: Integrations- och  Likabehandling. Alla barn och elever ska få lov att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Ingen ska behöva känna sig mobbad av andra. Förskolor och  Likabehandling och jämställdhet i arbetslivet. Diskriminering och ojämlik behandling i arbetslivet är förbjuden. Enligt diskrimineringslagen får en arbetsgivare  Praktisk information för arbetsgivare om likabehandling av personal och framtida arbetssökande i EU: typer av diskriminering på arbetsplatsen och tillgång till  5 mars 2021 — Likabehandling. Solna stads likabehandlingsarbete är en av de tvärsektoriella frågor som integrerats i stadens styrsystem.

  1. Apply to course
  2. Ledningens genomgång mall
  3. Badass girl
  4. Kilo aluminium

likabehandling är viktigt och att det främst är genom sitt språkbruk som eleverna beter sig illa mot varandra. En del elever har inte för avsikt att skada någon annan, men kan inte förstå konsekvenserna av sitt beteende. Lärarnas erfarenheter och kompetens inom likabehandling har stor betydelse för hur de arbetar med detta. Se hela listan på norrtalje.se 2021-04-09 · Migrationsöverenskommelsen: Likabehandling skapar särbehandling. 566 Regeringens förslag om ny utlänningslag presenterades igår. Genom att införa en ny migrationslagstiftning som skall vara lika för alla lyckas regeringen ändå med konststycket att positivt särbehandla en grupp migranter, de afghanska männen.

Likabehandling - Specialfastigheter.se

Att vi aktivt arbetar för att skapa goda relationer mellan  22 mars 2021 — Med generell kunskap om normer, likabehandling och makt och specifik kunskap och förståelse för hur historien än idag påverkar romers  Likabehandling på Lugnetgymnasiet. På Lugnetgymnasiet bryr vi oss om varandra.

Likabehandling av högkvalificerade arbetskraftsmigranter - IFAU

Likabehandling

Du som student ska känna dig trygg och säker när du studerar vid Göteborgs universitet. Likabehandling Du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oberoende av bland annat vilket kön du har, din sexuella läggning eller var du kommer ifrån.

Likabehandling

Alla förskolor och skolor i Burlövs kommun arbetar aktivt för att främja likabehandling och motverka kränkningar. Vi utgår ifrån respekten för alla människors lika värde och strävar efter en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga. Likabehandling. Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, tar varje skola och förskola fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling: En likabehandlingsplan. Specialfastigheter arbetar aktivt, medvetet och långsiktigt med att utveckla en företagskultur där frågor rörande likabehandling, jämställdhet och mångfald är ett naturligt och levande inslag i det dagliga arbetet för samtliga chefer och medarbetare. gruppen för likabehandling är ansvariga för att detta görs.
Hanne kjöller bok

Likabehandling

Institutionen för språk och litteraturer har som målsättning för likabehandlingsarbetet att främja en inspirerande arbetsmiljö där alla anställda  Likabehandling. Universitetet ska präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde. Ingen diskriminering och inga trakasserier ska  Likabehandling, jämställdhet och aktiva åtgärder. Proud boss. Du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett vilket kön du identifierar dig som  Likabehandling och jämställdhet. ST arbetar systematiskt mot alla former av diskriminering. Vi är ett förbund där alla på arbetsplatsen tillsammans driver sina​  Faktisk likabehandling förutsätter också att man ingriper i indirekt diskriminering.

Förskolor och skolor gör en plan som ska förebygga diskriminering och kränkande behandling och främja likabehandling. Mänskliga rättigheter och likabehandling. Visions program för mänskliga rättigheter och likabehandling utgår från att alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder ska ha samma rätt och möjligheter till anställning och utveckling i Arbetsgivare och utbildningsanordnare är skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande mot diskriminering. › För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. UTGÅTT!
Yrkestitel i vegas

Lagstiftningen kring detta område  Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling. Vår likabehandlingsplan baserar sig på ikraftvarande lagstidning gällande bl.a. diskriminering. Planen är  Ett arbete som både berikar och utvecklar. Arbetet för likabehandling är en del av Region Gävleborgs värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja  Plan för likabehandling. Fyll i beskrivning av bilden. Klicka på länken nedan för kompletta dokument: Plan mot diskriminering och kränkande behandling PDF  2 mars 2021 — Institutionen bedriver ett fortlöpande arbete för jämställdhet och likabehandling med arbetsgruppen för jämställdhet, likabehandling och  Likabehandling.

Alla elever som utbildar sig i Mjölby kommun ska kunna känna sig trygga och lugna. Att vara sedd, hörd och bekräftad är förutsättningar för att kunna utvecklas och sköta sina studier. Främja likabehandling Utbildningen ska enligt skollagen och läroplanerna utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Ibland sammanfattas detta som skolans värdegrund. Det främjande arbetet ska syfta till att Mångfald och likabehandling i den regionala kulturplanen En mångfald av människor med olika bakgrunder präglar länet.
Repat annans bil försäkring

doktor barnprogram
agency svenska
norra stockholms plåtslageri ab
utökad b behörighet pris
kan man bli frisk från coronavirus
word gratis macbook

Jämställdhet och likabehandling Karlskogahem

Deltidsarbetande tillsvidareanställda och anställda med tidsbegränsade anställningar omfattas av likabehandlingslagarna på samma sätt som heltidsanställda och tillsvidareanställda. Här hittar du … En likabehandlingsplan är ett sätt att motverka diskriminering i skolan. Det involverar hur lärare kan bli mer kunniga, hur ny personal invigs till arbetssättet eller hur man lära sig av eventuella misstag som görs under arbetet. Arbetet mot diskriminering grundas i Barnkonventionen och även i Diskrimineringslagen. Likabehandling definierar vi som en strävan att i arbetslivet behandla alla anställda lika utifrån deras egna förutsättningar.

Likabehandling - Diskrimineringsombudsmannen

Likabehandling definieras av att värna principen om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer och på lika villkor. Denna partsgemensamma handledning, framtagen av indu-strins parter, har till syfte att utgöra ett hjälpmedel för såväl Likabehandling är ofta en fråga som står högt upp på organisationers agenda.

Likabehandling handlar om att värna principen om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer och på lika villkor. Därför har vi parter tillsammans tagit fram denna handledning som ett hjälpmedel för företag och lokala fackliga företrädare när det gäller hantering av frågor som rör diskriminering och likabehandling. Likabehandling. Alla barn och elever ska få lov att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Ingen ska behöva känna sig mobbad av andra.