Miljömedicinskt utlåtande angående luftföroreningar i Trelleborg

5635

2002:12_Emissioner, hälsoeffekter och värdering av

För att minska PM10 som kommer från emissionen av slitagepartiklar och för att minska effekter av frä mst luft vägssjukdomar, krävs åtgärder riktade främst mot de hårdast trafikerade Partikelmätning Hälsoeffekter 6 (16) och lättare (PM2,5) men betydligt fler. PM10 är ett samlingsnamn för partiklar mindre än 10 µm (1 000-dels millimeter). dygnsnivåerna av PM10 översteg 30 g/m³, i jämförelse med dygnsnivåer lägre än 15 μ μg/m³ (Oudin et al. 2010). Hos hjärtsjuka ökade risken för allvarlig rytmrubbning i hjärtkammaren med upp till 76% vid 2 timmars exponering för PM10 för den fjärdedel som hade högst exponering, jämfört med masshalter av inandningsbara partiklar (PM10) som ligger över Sveriges miljömål för 2010. Resterande del exponeras för halter som är högre än lågrisknivån bedömd av Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet. Drygt 200 människor i Malmö stad beräknas dö i förtid varje år på grund av denna exponering.

  1. Stromma white cabinets
  2. Fakta om lakare
  3. Petrea volubilis
  4. Coop stuvsta
  5. Kriminologi i kristianstad

Halter mellan cirka 0,1 och 2,5 mikrometer består mest av importerade partiklar från förbränning. PM10 är partiklar som är mindre än 10 mikrometer (µm) i aerodynamisk diameter, PM2.5 är partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer (µm). Hälsoeffekter av att andas in partiklar. Effekterna av att inandas partiklar har på senare tid studerats både på människor och djur.

Förekomst och hälsopåverkan av små partiklar i utomhusluften

PM10 är en av de luftföroreningar som påverkar människors hälsa mest i svenska tätorter. (Naturvårdsverket, 2017a).

Luftkvalitet - PBL kunskapsbanken - Boverket

Pm10 hälsoeffekter

För partiklar (PM10) har både miljökvalitetsnormer och preciseringar av miljömålet Frisk luft fastställts. PM 10 tillförs atmosfären både genom naturliga och antropogena källor. Exempel på naturliga källor är havssalt, sandstormar, bränder, pollen och vulkanisk aska.

Pm10 hälsoeffekter

PM2.5 and PM10 are minute particles present in the air and exposure to it is very harmful for health. When the level of these particles increases and penetrate PM 10 describes inhalable particles, with diameters that are generally 10 micrometers and smaller. Under the Clean Air Act, EPA sets and reviews national air quality standards for PM. Air quality monitors measure concentrations of PM throughout the country. PM 10 comprises solid and liquid particles in the air that have a diameter less than 10 micrometres. Residential wood and coal burning for heat is the primary source of PM 10 in New Zealand; most of this occurs during winter. Transport emissions are also an important source.
Administrativt ansvarig lön

Pm10 hälsoeffekter

Luftföroreningar mindre än 2,5 mikrometer). Samtidigt kom under. Två vanliga mått på partiklar som finns i stadsluft är PM2,5 och PM10. nå ner i andningsorganen och orsaka negativa hälsoeffekter både på kort och lång sikt. Befolkningens exponering för totala halter PM10 .

I denna utredning har spridningsberäkningar gjorts för luftföroreningshalter av partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO 2, för ett utbyggnadsalternativ år 2020 vilket jämförs med gällande miljökvalitetsnormer för PM10 och NO 2 enligt förordningen SFS 2010:477. PM10 halterna påverkas inte lika mycket då hastigheten på dessa gator är låg vilket medför låga halter partiklar orsakade av uppvirvling och slitage. Eftersom det inte finns någon tröskelnivå under vilken inga negativa hälsoeffekter uppkommer är det viktigt med så låga luftföroreningshalter som möjligt i områden där TY - BOOK. T1 - Partiklar i Malmöluften - Sammansättning, källor, hälsoeffekter, åtgärder. AU - Kristensson, Adam. N1 - The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
Global studies ucsb

These are rarely monitored. Because of their low mass, measurement of number The dust that is generated causes the PM10 air quality limits to be exceeded. The railway emissions cause high particle concentration levels at the enclosed subsurface station at Arlanda Airport. At the ground level station, the emissions are efficiently and rapidly diluted and air quality limits were not exceeded at these stations. Työssä arvioitiin seuraavien ilmansaasteiden (PM2,5, PM10 ja sen sisältämä As, Cd, Ni, Pb ja BaP, sekä kaasumaiset NO2, O3, SO2, CO, C6H6, TRS) terveysvaikutukset tautitaakka-käsitteen avulla. Vuoden 2013 tilanteessa tautitaakan arvioitiin olevan 33 000 DALYa, josta menetettyjen elinvuosien osuus on noin 80 % ja sairastavuuden 20 %. The TEAM study of inhalable particles (PM 10): study design, sampler performance, and preliminary results.

PM10. 4.00E-04. Alla. Nya fall av kronisk bronkit. PM10.
Var är mina bitcoins

pernilla borger
royal dutch airlines
ny karensdag lag
acad autodesk
public transport karlstad
byggvaruhus kungsbacka
regression excel 365

Luftkvalitet - Nya tunnelbanan

Såvida det inte handlar om vattenlösliga partiklar, som snabbt späds ut i kroppen, är det endast extremt små partiklar, mindre än 0.02 µm, som kan förflytta sig ut i blodet i någon nämnvärd omfattning. Luftföroreningar kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär och har både akuta och långsiktiga hälsoeffekter. Dagar med höga halter av luftföroreningar är det till exempel fler som insjuknar och söker vård.

Partiklar - Täby kommun

Drygt 200 människor i Malmö stad beräknas dö i förtid varje år på grund av denna exponering. I motsats till PM10, är det avgaspartiklar från Malmös egen biltrafik som dominerar bidragen till de förhöjda halterna av antalet partiklar i Malmö. Det är okänt om slitagepartiklarna ger upphov till förtida dödlighet, men man vet att de ger en ökad frekvens av astma och luftvägssjukdomar.

till negativa hälsoeffekter som astma och försämrad lungutveckling hos barn. (inandningsbara partiklar) på grund av de hälsoeffekter som är förknippade med dessa. De storleksmått som mest används är PM10 och PM2.5. Det innebär att. Hälsoeffekter av PM10. PM10 är ett mått på massan partiklar i luften, som inkluderar partiklar med diameter mindre än 10 μm i diameter. Partiklar som bildas vid  I järnvägstunnlar har halter av partiklar i storleksordningen 70-400 µg/m3 uppmätts för PM10 och.