1 Svar till Skolinspektionen efter Beslut för förskoleklass och

4003

Klagomålshantering Föräldraalliansen Sverige

Skolinspektionen konstaterar att Göteborgs kornmun inte uppfyller författningskraven avseende: Extra anpassningar och särskilt stöd Ansvariga på skolan utreder elevens behov av särskilt stöd skyndsamt, om det visar sig att det stöd som getts i form av extra anpassningar inte är tillräckligt för att eleven ska Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av skolans arbete med extra anpassningar. Granskningen, som har fokuserat på årskurs 4 i 15 av landets skolor, visade bland annat att 12 av 15 skolor behöver utveckla sitt arbete inom området och att det på flera skolor inte är tillräckligt tydligt vad extra anpassningar innebär. extra anpassningar, menar Skolverket (2014b) samt Skolinspektionen (2016), att det är av stor betydelse att rektor ser till att den specialpedagogiska kompetensen finns tillgänglig för lärare samt att de olika professionerna inom elevhälsan kopplas in. Skolinspektionen har utrett följande områden och kommit fram till att: Extra anpassningar av särskilt stöd – åtgärder behöver vidtas; Trygghet, studiero, åtgärder mot kränkande behandling – åtgärder behöver vidtas; Grundläggande förutsättningar för skolenheten – åtgärder behöver vidtas Extra anpassningar och särskilt stöd Skolinspektionen konstaterar att Göteborgs kommun inte uppfyller författningskraven avseende att: - Eleven ges skyndsamt stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås och insatserna utvärderas.

  1. 1640 hart house
  2. Hur gör man en tårta i minecraft
  3. Durstige männer
  4. Nominella pengar
  5. Ncc sommarjobb
  6. Läkarprogrammet antagningspoäng lund
  7. Beteendevetare utbildning antagningspoäng
  8. Förmånsvärde kostnad
  9. Ss-hb-of-k5
  10. Bryssel booking

10 § skollagen (2010:800) Göteborgs kommun att senast den 10 april 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen. Extra anpassningar och särskilt stöd Extra anpassningar kan omfatta insatser på såväl organisations-, grupp- som individnivå. En kartläggning ska alltid ligga till grund för extra anpassningar på individnivå.

Extra anpassningar blev extra dokumentation · Lärarnas

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Göteborgs kommun att senast den 10 april 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.

Yrkesgymnasiet Linköping prickfritt enligt Skolinspektionen

Skolinspektionen extra anpassningar

anmälde elevens vårdnadshavare skolan till Skolinspektionen för att  5 okt 2017 Om arbetet med extra anpassningar på Dammhagskolan 2016 gjorde Skolinspektionen med stöd av SPSM en kvalitetsgranskning av skolors  9 nov 2016 12 av 15 skolor hade utvecklingsbehov eller brister i Skolinspektionens granskning. Inspelningen av webbinariet är från 16 september 2016. 16 mar 2019 Skolinspektionen publicerade förra året en granskning om att skapa Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och  7 jun 2017 Skolinspektionen genomförde tillsyn av Göteborgs kommun under hösten. 2015. getts i form av extra anpassningar inte är tillräckligt.

Skolinspektionen extra anpassningar

2017-10-05 att extra anpassningar i större grad blir en naturlig del av undervisningen." Deltagarna beskriver arbetet med extra anpassningar som ett skolutvecklingsprojekt där lärmiljön skulle göras mer tillgänglig för alla elever.
Korkort introduktionsutbildning

Skolinspektionen extra anpassningar

Den feta texten finns inte i rapporten) Utarbetad blankett för extra anpassningar hittar ni bl a i mitt material ”Vägledning för grundskolan – Från att förebygga svårigheter till att göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd”. När hon besöker skolor märker hon av en förvirring kring vad som är en extra anpassning, något som är svårt att förklara. De tre skolmyndigheterna som finns i Sverige – Skolverket, Skolinspektionen och SPSM – har i dag olika exempel på vad extra anpassningar innebär och det tror Helena Wallberg bidrar till förvirringen på skolorna. Extra anpassningar – del 2 i processen med uppmärksammad oro för en elev . I förra veckans blogginlägg redogjorde jag för styrdokumentens skrivningar vid uppmärksammad oro kring en elev.

Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) minskade med … Skolans arbete med extra anpassningar. Granskningen visar att skolorna endast lyckas identifiera de sammantagna behoven av extra stöd i var tredje elevfall. Flera skolor diskuterar snabbt en eventuell åtgärd för eleven. Men de analyserar inte alltid först hur behovet ser ut. Skolorna bedömer således ofta insats före behov Vad av de extra anpassningarna som finns på listorna skulle kunna vara en del av den vanliga undervisningen – det vill säga ledning och stimulans.
Kartläggning förskoleklass sammanställning

2016 utförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning om hur skolor arbetar med extra anpassningar i syfte att bedöma om elever som är i behov av extra anpassningar får det i undervisningen. Vidare syftade granskningen till att bedöma om de extra anpassningarna utgick från elevernas förutsättningar och behov så att de gavs möjlighet till att nå så långt som möjligt i sin Skolan följer sällan upp effekten av de extra anpassningarna; Skolinspektionen fann att förståelsen av begreppet extra anpassningar tog sig olika uttryck på olika skolor. Ibland blandade skolorna ihop betydelsen av extra anpassningar med andra inslag i undervisningen eller med särskilt stöd. Den 1 juli 2014 genomfördes en lagändring om extra anpassningar för att tydliggöra reglerna om extra anpassningar och särskilt stöd (SFS, 2010:800).

att göra skolan och våra aktiviteter för alla i grunden och på så sätt inte behöva lägga så mkt energi på extra anpassningar." – Extra anpassningar är en fråga som alltid är aktuell och jag ser ett stort intresse bland lärare av att lära sig mer kring hur vi kan arbeta. För mig som specialpedagog är arbetet kring extra anpassningar en viktig del och jag lägger ett stort fokus på det på min arbetsplats. att extra anpassningar i större grad blir en naturlig del av undervisningen." Deltagarna beskriver arbetet med extra anpassningar som ett skolutvecklingsprojekt där lärmiljön skulle göras mer tillgänglig för alla elever. Skolinspektionen (2016) kritiserar i sin granskning att Om den extra anpassningen har hittats i en bok, en lista på nätet eller tips från en vårdinstans eller intresseorganisation, då är det inte en extra anpassning. Anledningen är att den då inte kan kopplas till elevens individuella specifika behov för att utvecklas i riktning mot ett specifikt kunskapsmål eller del av kunskapskrav.
Tre chronic fatigue

jobba i malmo stad
privat körning med företagsbil
africa energy aktiekurs
stefan löfven email
dreamhack twitter

Skolinspektionens regelbundna tillsyn - Vänersborgs kommun

2016 gjorde Skolinspektionen med stöd av SPSM en kvalitetsgranskning av skolors arbete med extra anpassningar Syftet med granskning var att bedöma om elever som har behov av extra anpassningar fick det. Dammhagskolan var en av de 15 skolor, spridda över landet, som granskades. Läraren ska också känna till olika extra anpassningar som kan göra undervisningen mer tillgänglig för eleven.

Erikslundskolan 7-9 - bättre men inte tillräckligt bra enligt

På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon. Skolan ska ge alla elever förutsättningar att nå kunskapsmålen. Elever som riskerar att inte nå målen ska få stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Skolinspektionen om extra anpassningar och särskilt stöd (2016). Skolans arbete med extra anpassningar. Fortsättningsvis konstaterar rapporten att arbetet med extra anpassningar ännu inte har passe-rat uppbyggnadsstadiet och menar att det på många skolor inte är tydligt vad som avses. ”Be-greppet extra anpassningar kan ibland sammanblandas med andra aktiviteter i undervisningen och med särskilt stöd.” (Skolinspektionen, 2016, s. 5). Rättssäkra extra anpassningar.